Bijeenkomsten

showimage01Ongeveer de helft van de bijeenkomsten van een loge bestaat uit zogenaamde rituele bijeenkomsten. Een rituaal is een soort ritueel spel, waarin ieder lid van de loge een functie kan hebben. Dit rituaal heeft als doel het tot leven brengen van de symboliek en gezamenlijk een gevoel van broederschap te creëren. Rituele bijeenkomsten behelzen bijvoorbeeld inwijdingen en het opleveren van bouwstukken (d.i. het geven van maçonnieke lezingen) door leden van de loge. Er wordt ook muziek ten gehore gebracht. De ruimte waarin dit rituaal wordt opgevoerd noemen wij een tempel.
De basis van deze ritualen is wereldwijd dezelfde; er zijn echter diverse groepen ritualen die in nuance van elkaar verschillen. In de verschillende loges van de NGGV wordt met verschillende ritualen gewerkt: het Schotse Rituaal, het Engelse Rituaal en de z.g. Rite Moderne. Het verschil in deze ritualen zit met name in de interpretatie van een hogere macht.
De andere helft van de bijeenkomsten vindt plaats in een ruimte die voorhof genoemd wordt. Tijdens deze, meestal wat informelere, bijeenkomsten bereiden één of diverse leden een van tevoren bekend onderwerp of thema voor en geven hierop een inleiding. Daarna volgt een onderlinge uitwisseling over het onderwerp in de vorm van een dialoog. Meestal gaan de onderwerpen over levensbeschouwelijke of filosofische inzichten, maar ook maatschappelijke problemen worden regelmatig besproken. De meeste bijeenkomsten van deze aard leveren geen concrete conclusies op, maar wel een verdieping en nuancering van individuele inzichten en dat is ook het voornaamste doel.
Vrijmetselaren delen kennis en inzichten, maar willen elkaar nooit overtuigen. Iedereen moet vrij zijn om zijn eigen conclusies te trekken, dit in tegenstelling tot de gang van zaken binnen bepaalde geloofsrichtingen.

Vieringen

Vrijmetselaren zoeken naar hun geestelijk licht. Twee maal per jaar, rond de zomer- en winterzonnewende, vieren we gezamenlijk, als loge of als orde, het feest van het toenemen en afnemen van het licht, symbolen van de seizoens- en levenscyclus. Deze feesten worden “Zomer St. Jan” en “Winter St. Jan” genoemd. De arbeid bestaat uit een gelegenheidsrituaal, dat wordt afgesloten met een gezamenlijk broedermaal. Tijdens de vieringen staan we stil bij de arbeid die we hebben verricht tijdens ons leven tot dan toe.